1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1

Tyto obchodní podmínky („Obchodní podmínky“) prodejce Antonína Soukupa, se sídlem Krátká 2640/8 Most, IČO: 87704072, DIČ CZ8705033073, SWIFT: RZBCCZPP, IBAN: CZ2255000000008340513001 („Prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou („Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího (Prodávající a Kupující dále také “Smluvní strany”). Internetový obchod je Prodávajícím provozován na internetové adrese www.laformela.com („Internetový obchod“).

1.2

Prodávající při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. V závislosti na povaze Kupujícího je Kupující buď spotřebitelem, podle příslušných právních předpisů uzavírajícím kupní smlouvu pro svou osobní potřebu, nebo podnikatelem, který uzavírá kupní smlouvu v souvislosti s vlastní podnikatelskou činností.

1.3

Vztahy neupravené těmito Obchodními podmínkami se řídí Občanským zákoníkem a v případě, že Kupující je považován za spotřebitele, také zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

1.4

Obchodní podmínky současně upravují práva a povinnosti Smluvních stran při užívání Internetového obchodu a související právní vztahy. Ustanovení Obchodních podmínek jsou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém a anglickém jazyce, přičemž v případě rozporu mezi jazykovými zněními se za rozhodné považuje znění české. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém nebo anglickém jazyce dle volby jazyka zobrazení Internetového obchodu ze strany Kupujícího.

1.5

Znění Obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Pokud z obecně platných předpisů nevyplývá něco jiného, řídí se práva a povinnosti Smluvních stran zněním Obchodních podmínek platných při uzavření Kupní smlouvy.

1.6

Pokud kupní smlouva obsahuje ustanovení odlišná od těchto Obchodních podmínek mají  přednost ustanovení kupní smlouvy.

 1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1

Prodávající prostřednictvím Internetového obchodu prezentuje jím vyráběné nebo prodávané zboží – oděvy, obuv a modní doplňky, k prodeji. U zboží jsou uvedeny obvyklé ceny zboží včetně daně z přidané hodnoty (pokud není výslovně uvedeno, že je uvedena bez DPH) a všech souvisejících poplatků, které mohou být podle příslušných právních předpisů hrazeny. Prezentace  zboží a ceny zboží jsou platné v době, kdy jsou zobrazovány v Internetovém obchodě.

2.2

Veškerá prezentace zboží umístěná v Internetovém obchodě je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Nabídka zboží se nepovažuje za návrh dodat zboží ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku.

2.3

Internetový obchod obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v Internetovém obchodě platí pro dodání množství zboží pro osobní potřebu. Náklady na dodání  zboží v množství pro podnikatelské účely nebo zvláštním způsobem dopravy požadované Kupujícím je nutné individuálně dohodnout s Prodávajícím. Pokud má Kupující zájem koupit prezentované zboží od Prodávajícího,  vyplní Kupující objednávkový formulář na webových stránkách Internetového obchodu.

2.4

Objednávkový formulář obsahuje informace o objednávaném zboží, způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží („Objednávka“).

2.5

Před zasláním Objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Objednávku odešle Kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit“.

2.6

Údaje uvedené v Objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v Objednávce.

2.7

Řádně odeslanou Objednávku Prodávající bezdůvodně neodmítne a potvrdí ji za podmínek, které byly prezentovány v Internetovém obchodě. Zboží vyráběné Prodávajícím je vyráběno nebo nakupováno v malých sériích, kdy přes veškerou snahu Prodávajícího může nastat situace, že některé prezentované zboží nebude již skladem a jeho výroba již byla ukončena. Takové zboží je možno dodat po dohodě s Kupujícím na objednávku, avšak nelze vyloučit, že nebude možno dodat zboží za cenu, která byla nabízena za zboží vyrobené v sérii.  .V případě, že Kupující již zaplatil kupní cenu, bude mu kupní cena vrácena zpět na jeho účet a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

2.8

Kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu Prodávajícího s Objednávkou, jež je Prodávajícím zaslán Kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně Obchodních podmínek).

2.9

Odesláním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí.

2.10

Kupující souhlasí s uzavřením kupní smlouvy s použitím komunikačních prostředků na dálku. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám, náklady na elektronickou či telefonickou komunikaci s Prodávajícím nejsou zatíženy dalšími poplatky nad ráme obvyklé ceny těchto služeb.

 1. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1

Cenu zboží a náklady spojené s balením a dodáním zboží („Kupní cena“) dle kupní smlouvy uhradí Kupující Prodávajícímu některým z nabízených způsobů platby: platební kartou či jiným způsobem prostřednictvím  platební brány na síti internet, bezhotovostně bankovním převodem na účet Prodávajícího, prostřednictvím platformy Paypal či hotově při převzetí zboží v provozovně Prodávajícího na adrese LAFORMELA, Dušní 4, 110 00 Praha 1 .

3.2

V Kupní ceně nejsou zahrnuty celní či jiné poplatky, které mohou vzniknout při dodání zboží z důvodu použitelných právních předpisů země, do které je zboží dodáváno, a tyto náklady nese Kupující.

3.3

Při volbě platby platební bránou na internetu bude Kupující po dokončení Objednávky přesměrován na platební server třetí strany, kde vyplní potřebné platební údaje. Po ověření jejich platnosti bude Kupní cena odečtena z účtu Kupujícího.

3.4

V případě bezhotovostní platby uhradí Kupující Kupující cenu Objednávky před jejím vyřízením na bankovní účet Prodávajícího uvedený v Interentovém obchodu. Pro vyřízení Objednávky je třeba uhradit platbu s variabilním symbolem, kterým je číslo Objednávky a který Kupující získá při dokončení Objednávky. Kupní cena se považuje za uhrazenou dnem, kdy došlo k připsání příslušné částky na bankovní účet Prodávajícího.

3.5

V případě platby na dobírku se Kupující zavazuje uhradit kupní cenu zboží při jeho převzetí. Prodávající si vyhrazuje právo připočíst náklady za vybavení dobírky k ceně Objednávky dle aktuálního ceníku přepravce.

3.6

Cena je platná v době objednání. Veškeré změny včetně změn cen v Internetovém obchodě jsou vyhrazeny. Cena je platná v době objednání. Veškeré změny včetně změn cen v Internetovém obchodě jsou vyhrazeny a zahrnuji 21% DPH.

3.7

Podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, je Prodávající povinen vystavit Kupujícímu účtenku, resp. Daňový doklad. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online (v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin).

3.8

Kupující souhlasí s vystavením účtenky či daňového dokladu v elektronické podobě.

 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

4.1

Kupující (spotřebitel) je oprávněn v případě uzavření kupní smlouvy pomocí prostředků komunikace na dálku v souladu s § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může Kupující využít vzorový formulář poskytovaný Prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy může Kupující doručit na adresu sídla Prodávajícího nebo provozovny Prodávajícího (LAFORMELA, Dušní 4, 110 00 Praha 1) či na adresu elektronické pošty Prodávajícího info@laformela.com. Kupující si pro případ potřeby uchová potvrzení o odeslání odstoupení od Kupní smlouvy.

4.2

V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.1. Obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, a to zasláním zpět na adresu sídla Prodávajícího nebo osobním předáním na adrese provozovny Prodávajícího (LAFORMELA, Dušní 4, 110 00 Praha 1). Lhůta se považuje za zachovanou, pokud Kupující odešle zboží zpět Prodávajícímu před uplynutím 14 dnů. Kupující si pro případ potřeby uchová potvrzení o odeslání zboží. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, nese Kupující náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené, a je-li to možné, v původním obalu.

4.3

Ve lhůtě 10 dnů od vrácení zboží Kupujícím dle čl. 4.2. Obchodních podmínek je Prodávající oprávněn přezkoumat vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zda vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

4.4

V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.1. Obchodních podmínek vrátí Prodávající kupní cenu Kupujícímu, bez již vyložených nákladů spojených s balením a dodáním zboží, do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

4.5

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené Kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny. Pokud zboží již není možné vrátit – bylo zničeno nebo spotřebováno, musí Kupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno.

4.6

Právo na odstoupení od smlouvy Kupující v souladu s ustanovením § 1837 Občanského zákoníku nemá zejména, v případě dle písm. (b) zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy, (d) zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, a (g) zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

4.7

Do doby převzetí zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na bankovní účet určený Kupujícím.

     5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1

Způsob doručení zboží určuje Prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě individuálního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.2

Je-li Prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v Objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

5.3

V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.4

Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu Kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

 1. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA, VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

6.1

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku).

6.2

Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, Prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který Prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

6.3

Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí zboží, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

6.4

Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího na adrese sídla Prodávajícího nebo předáním na adrese provozovny Prodávajícího (LAFORMELA, Dušní 4, 110 00 Praha 1). Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované zboží.

6.5

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností Prodávajícího za vady upravuje reklamační řád Prodávajícího.

6.6

Kupující bere na vědomí následující pravidla: Při použití zboží dodržujte pokyny spojené s jeho údržbou. Poškozené nebo modifikované zboží nesmí být již nadále používáno.

 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

7.2

Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové stránky Internetového obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní Internetového obchodu.

7.3

Kupující není oprávněn při užívání Internetového obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz Internetového obchodu. Webové rozhraní Internetového obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků Prodávajícího, a který je v souladu s jeho určením. Kupující bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky Internetového obchodu nebo v důsledku užití webové stránky Internetového obchodu v rozporu s jejím určením.

7.4

Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

7.5

Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@laformela.com. Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle Prodávající na elektronickou adresu Kupujícího.

7.6

K projednání jakýchkoli sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím je dána pravomoc soudů České republiky. Případné spory mezi Prodávajícm a Kupujícím (spotřebitelem) je možné řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporů, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ADR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde.

7.7

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

8.1

Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

8.2

Prodávající zpracovává osobní údaje kupujících v rozsahu, který je nezbytný pro splnění účelu kupní smlouvy, tj. zejména dodání zboží a splnění záruky. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště či jiná adresa doručení, společnost, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, případně bankovní spojení, pokud je poskytováno.

8.3

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a zasílání obchodních sdělení v rozsahu povoleném právními předpisy nebo zvlášť uděleném kupujícím,   a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

8.4

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje při Objednávce provedené v Internetovém obchodě uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

8.5

Zpracováním osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebo bankovní ústavy pro účely vrácení peněz nebudou osobní údaje Prodávajícím bez předchozího souhlasu Kupujícího předávány třetím osobám.

8.6

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytnou pro splnění účelu zpracování, nejdéle po dobu 15 let. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

8.7

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k Prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu Prodávajícího.

8.8

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na elektronickou adresu Kupujícího.

8.9

V případě, že by se Kupující domníval, že Prodávající nebo zpracovatel (dle čl. 8.5. Obchodních podmínek) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 1. a) požádat Prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 2. b) požadovat, aby Prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

8.10

Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

8.11

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Prostřednictvím nastavení svého webového prohlížeče může Kupující jednotlivá cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat. Jednotlivá cookies lze také blokovat nebo povolit jen pro konkrétní stránky. Bližší informace jsou obsaženy v zásadách používání souborů cookie.

 1. DORUČOVÁNÍ

9.1

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele).

Zpráva je doručena:

 1. a)  v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
 2. b) případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
 3. c) v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty 10 dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

        10. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

10.1

Tyto Obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na webových stránkách Prodávajícího v den uzavření kupní smlouvy.

10.2

Pokud vztah související s užitím Internetového obchodu nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že se vztah řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.3

Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či Obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

10.4

Kupní smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám.

10.5

Přílohu Obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

10.6

Kontaktní údaje Prodávajícího: adresa pro doručování LAFORMELA, Dušní 4, 110 00 Praha 1, adresa elektronické pošty info@laformela.com, telefon +420  .

10.7

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 2. 2018.

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1

Tento reklamační řád je nedílnou součástí obchodních podmínek prodejce Antonín Soukup, se sídlem Krátká 2640/8 Most, IČO: 87704072, DIČ CZ8705033073, mezinárodní reg. číslo DUNS 361288013, SWIFT: RZBCCZPP, IBAN: CZ2255000000008340513001 („prodávající“).

1.2

Tento reklamační řád se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a vztahuje se na zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady („reklamace“).

1.3

Je-li Kupující spotřebitelem, řídí se vztahy neupravené Obchodními podmínkami Občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li Kupující podnikatelem, řídí se vztahy neupravené Obchodními podmínkami Občanským zákoníkem.

1.4

Kupující je povinen se seznámit s obchodními podmínkami a reklamačním řádem před objednáním zboží. Uzavřením kupním smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto reklamačním řádem.

 1. VADY ZBOŽÍ A PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

2.1

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 1. a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jím prováděné,
 2. b) se zboží hodí k účelu který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 3. c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byly-li jakost nebo provedení určeny podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 4. d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a
 5. e) zboží vyhovuje obecným požadavkům právních předpisů.

2.2

Nemá-li zboží vlastnosti uvedené výše v čl. 2.1 reklamačního řádu, může kupující požadovat dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti, není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li požadavek na výměnu zboží vzhledem k povaze vady neúměrný, zejména, lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

2.3

Právo na dodání nové věci nebo výměnu její součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující rovněž právo od smlouvy odstoupit.

2.4

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vady, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

2.5

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

2.6

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vadného plnění v době 24 měsíců od převzetí zboží. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí zboží, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Záruční doba pro kupujícího, podnikatele, který uzavírá kupní smlouvu v souvislosti s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností, činí12 měsíců od převzetí zboží. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v opravě. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční doba.

2.7

Kupujícímu je doporučeno, aby při přebírání zboží překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (neporušenost pásky, poškození krabice). Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od dopravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu dopravce. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na info@laformela.com. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat,

2.8

Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použité věci na vadu odpovídající míře opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy věci.

2.9

Nárok na uplatnění práv z vadného plnění zaniká v případě neodborné manipulace a zacházení se zbožím, tj. zejména při používání zboží v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci ke zboží a čl. 6.6 obchodních podmínek.

2.10

Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout kupujícímu písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem („záruční list“). Namísto záručního listu prodávající standardně vydává doklad o zakoupení zboží (fakturu), který obsahuje údaje jako záruční list.

 1. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

3.1

Kupující může zboží reklamovat, včetně uplatnění práva vyžadovat odstranění vad zboží opravou, zasláním zboží prodávajícímu poštou na adresu sídla provozovny LAFORMELA, Dušní 4, 110 00 Praha 1 nebo osobním doručením na stejnou adresu.

3.2

Aniž by byla dotčena zákonná práva kupujícího, doporučuje prodávající vždy osobní jednání v provozovně LAFORMELA na adrese uvedené výše, kde bude zboží prohlédnuto a v případě oprávněnosti bude reklamace vyřízena na místě.

3.3

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající a kupující nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

3.4

Běh lhůty pro vyřízení reklamace dle čl. 3.3 reklamačního řádu je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace – reklamované zboží, včetně kompletního příslušenství, kopii dokladu o koupi, vyplněný reklamační formulář s uvedením podrobného popisu vady a kontaktních údajů kupujícího. Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

3.5

Za situace, kdy je potřeba zboží zaslat prodávajícímu si kupující vede tak, aby zboží bylo zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození. Kupující si pro případ potřeby uchová potvrzení o odeslání zboží prodávajícímu.

3.6

Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to e-mailem bezprostředně po přijetí reklamace; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

3.7

Kupující má právo na úhradu nutných nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady a byly vynaloženy skutečně a účelně.

3.8

Po řádném vyřízení reklamace prodávající upozorní kupujícího na ukončení reklamace buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem, a zboží po vyřízení automaticky zašle na adresu kupujícího.

3.9

V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena kupujícímu převodem na bankovní účet nebo v hotovosti, pokud se na tom prodávající s kupujícím dohodnou.

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1

Tento reklamační řád je k dispozici v sídle prodávajícího nebo na www.laformela.com

4.2

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. 2. 2018.

Updating ..
Your cart is currently empty.